DuoSkin可穿戴纹身有望改变未来
麻省理工和微软研究院的研究人员开发出一种暂时性的可穿戴纹身,名叫DuoSkin。DuoSkin具有多重用途,包括用来控制移动设备...